Revízia komínov

Revízia je odborné preskúšanie komína vyplývajúce zo zákona.

AKO TO S TÝMI DOKLADMI OD KOMINÁROV VLASTNE JE....

Kominár vydáva 2 typy dokladov a to:

Doklad o preskúšaní komína

Doklad o kontrole a čistení komína a dymovodu

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA- jednorázový doklad, vystavený po stavebných úpravách  na telese komína-napr. po vložkovaní, stavbe ohľadom zvýšenia komína a pri pripojení nového spotrebiča- kotla.

Ak si kupujete nový kotol alebo piecku, treba komín vyvložkovať (vyhláška 401= komín musí byť viacvrstvý- teda tehla  a vložka,  jednovrtstvý môže byť iba v občasne užívaných stavbách). Na vložkovanie sa môžu použiť výlučne certifikované materiály, pri ich spájaní vznikajú presnejšie spoje ako pri necertifikovaných materiáloch.

O niekoľko percent lacnejší necertifikovaný materiál  si ani  kominár, ani nik iný nemôže dovoliť ponúknuť klientovi,  pretože pri následnej revízii, ktorú zákon vyžaduje  na to dopláca klient, keď si chce pri spustení nechať kominárom-revíznym technikom všetko odobriť dokladom o odbornom preskúšaní komína.

Po  vložkovaní pri   spustení nového spotrebiča vydáva  revízny technik-kominár  doklad o preskúšaní komína.

Doklad s vyhovujúcim hodnotením smie vystaviť kominár (revízny technik komínov)  iba pri použití certifikovaných materiálov.

Doklad o preskúšaní komína s nevyhovujúcim hodnotením vydá revízny technik komínov:

  • v prípadoch, ak nie je pri spustení kotla v komíne nová vložka, ak je stará v nevyhovujúcom stave alebo nevyhovuje norme,
  • ak je vložka nová, no nie je certifikovaná, teda jej výrobca alebo montážnik nemá certifikát
  • ak sa dymovod, teda rúra od kotla do komína vyhotovila z nevhodných materiálov a materiálov, ktoré na daný spotrebič nie sú určené. Príklad vyhotovenia iného typu dymovej cesty, než akú daný typ kotla vyžaduje.

DOKLAD O KONTROLE A ČISTENÍ KOMÍNA A DYMOVODU-každoročný doklad

Tento typ dokladu vydáva kominár každoročne každej domácnosti pri vykonaní  kontroly a čistenia komína a dymovodu. Ako ho aj jeho názov vystihuje, vydáva sa v lehotách čistenia daných zákonom každoročnom  prezeraní staršej aj novšej dymovej cesty, staršieho alebo aj novšieho spotrebiča, ktorý sa v domácnosti nachádza. Tento doklad potrebuje podľa zákona nielen každá domácnosť, ale obzvlášť domácnosti poistené, pretože pri vzniku poistných udalostí majú doklady vplyv na ich plnenie.

Dôrazne žiadam remeselníkov z iných remesiel aby nezavádzali klienta, že pri pripojení kotla netreba komín vložkovať a nebrali ohľad len na speňažený kotol a zisk za prácu pri jeho namontovaní a zároveň netvrdili klientom, že revíziu po ich robote urobiť netreba.